အေၾကာင္းအရာ: 
ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း အပတ္စဥ္ - ၄၀ သူနာျပဳ သားဖြားဒီပလိုမာ အပ္ႏွင္းပြဲ အခမ္းအနား