အေၾကာင္းအရာ: 

St.Philomena's Convent ႏွင့္ (၁၉၈၀) ျပည့္ႏွစ္အထိ အ.ထ.က (၂) စမ္းေခ်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား