အေၾကာင္းအရာ: 

အ.ထ.က -၂ (တာေမြ) ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေငြရတုျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား