အေၾကာင္းအရာ: 

Study Abroad Information Centre မွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ Study In Kaplan Higher Education Academy ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး