အေၾကာင္းအရာ: 

သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသူ/သားေဟာင္းမ်ား၏ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား