အေၾကာင္းအရာ: 

Vietnam Expo In Myanmar 2017 Press Conference