အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အၾကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေရာင္းျပပြဲၾကီး