အေၾကာင္းအရာ: 

- Dumex Dugro (so much more) ႏို႕မႈန္႕မွက်င္းပေသာ မိသားစုႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ