အေၾကာင္းအရာ: 

-အ.ထ.က(၁)အင္းစိန္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ