အေၾကာင္းအရာ: 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ မဟာရန္ကုန္တပို႕တြဲျခင္းလံုး ေကာ္မတီ ၊ (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ျခင္းအလွခတ္ပြဲေတာ္