အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႕ ဂုဏ္ျပဳလြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈရုပ္ရွင္ျပပြဲ