အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ