ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ႔က်င့္ေရး အထက္တန္းေက်ာင္း ကမာရြတ္က ပိုင္ရွင္မဲ႔စာၾကည့္တို္က္စနစ္ကို အခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ စတင္ၿပဳလုပ္ေပးခဲ႔တာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီပိုင္ရွင္မဲ႔စာၾကည့္တိုက္စနစ္ကို ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ႔က်င့္ေရး အထက္တန္းေက်ာင္း ကမာရြတ္က ေက်ာင္းေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႔ ဆႏၵအရၿပဳလုပ္ေပးခဲ႔တာလို႔သိရပါတယ္။ ပိုင္ရွင္မဲ႔စာၾကည့္တိုက္လို႔ အမည္ေပး ၿဖစ္တာက စာၾကည့္တိုက္မွာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမဲ႔သူထားရွိၿခင္းမရွိတာေၾကာင့္နဲ႔ ကိုယ္တူကိုယ္ထစနစ္နဲ႔သာ လာေရာက္ဖတ္ရႈ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္ရွင္မဲ႔စာၾကည့္တိုက္ ကစာအုပ္ေတြကို ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ဌားယူႏိုင္သလို ေက်ာင္းတြင္း အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာလည္း လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပိုင္ရွင္မဲ႔စာၾကည့္တိုက္စနစ္ကို ထားရွိေပးတာက ကေလးငယ္ေတြစာဖတ္တဲ႔ အေလ႔ အက်င့္ရေစဖို႔၊ စာရိတၱၿမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထၿပဳလုပ္တတ္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး ဖြင့္လွစ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္မဲ႔စာၾကည့္တိုက္မွာ စာအုပ္ေပါင္း (၅၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘ၀တြက္တာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ကာတြန္းစာအုပ္၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း စာအုပ္ေတြနဲ႔ အတန္းပညာ အေထာက္အကူၿပဳ တြဲဖက္သင္ရိုးေဟာင္းေတြ နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔စာအုပ္ေတြ ကို ထားရွိေပးတာၿဖစ္ပါတယ္။ပိုင္ရွင္မဲ႔စာၾကည့္တိုက္က  စာအုပ္ေတြက ေက်ာင္းကေနထားရွိေပးထားတာၿဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ေတြအတြက္ စာအုပ္ေတြလွဴဒါန္းခ်င္တဲ႔ အလွဴရွင္ေတြရိွရင္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စာရင္းေပးသြင္းၿပီလာေရာက္ လွဴဒါန္းႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News