(2014)ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာတက္ေျမာက္သူဦးေရ (၉၈)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ စာေပတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔က ေကာက္ယူထားတဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။ကမာၻ႔လူဦးေရသန္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ မွာ သက္ၾကီး စာမတတ္သူ ဦးေရ သန္းေပါင္း(၇၇၀)ရွိၿပီး သက္ငယ္ စာမတက္သူဦးေရ သန္းေပါင္း(၁၂၀) ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ စာတတ္ေၿမာက္သူဦးေရ (၉၈)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိလာၿပီး က်န္ရွိေနေသးတဲ႔ စာမတတ္သူဦးေရ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ စာေပတတ္ေၿမာက္ေရး နဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ က စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စာေပတတ္ေၿမာက္ေရးႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာၿဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္နဲ႔ ေက်းလက္ေဒသေတြအထိ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔၀င္(၂၀၀)ေက်ာ္က ၿပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသၾကီး (၁၀)ခု၊ၿမိဳ႔နယ္(၄၂)ခု နဲ႔ ေက်းရြာ(၆၀)ေက်ာ္ ကို စာေပတတ္ေၿမာက္ေရး၊ အတန္းပညာေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿမင့္မားေရး၊ ပညာရည္တိုုးတက္လာေရး တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ အၿပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြ အတန္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ႔ သင္ၾကားေရးစာအုပ္ေတြ၊ စာေရး ကိရိယာေတြ၊ အဝတ္အထည္နဲ႔တၿခား အသံုးအေဆာင္လွဴဒါန္းၿခင္းေတြ နဲ႔ အခမဲ႔ေဆးကုသေဆာင္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းတာေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။စာေပတတ္ေၿမာက္ေရးနဲ႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ က အသင္းဖြဲ႔စည္းၿပီး (၄)ႏွစ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္သား၊ေက်ာင္းသူ (၁)ေသာင္းေက်ာ္ ကို စာေပတတ္ေၿမာက္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News