မေလး႐ွားဘုရင္ "ရန္ဒီပူတာနန္ဂန္ ဆူတန္မိုဟာမက္ဗီ"ရဲ႕ ေမြးေန႔အခမ္းအနားအတြက္ မေလး႐ွားစစ္တပ္ေတြ အႀကိဳေလ့က်င့္မႈကို  စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္က မေလး႐ွားႏိုင္ငံ ပူတာရာဂ်ာရာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အႀကိဳေလ့က်င့္မႈေတြကို မေလး႐ွားအမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္းမ်ားရင္ျပင္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေတာ္၀င္မေလး႐ွားတပ္ရဲ႕တပ္မွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး "မို႔ရာဒ္ဇီေအာ့မန္"ဦးေဆာင္ၿပီး မေလး႐ွားၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္နဲ႔ ေရတပ္တို႔က အရာ႐ွိ(၂၈)ဦးနဲ႔ အျခားရာထူးအဆင့္ဆင့္က အမႈထမ္း(၅၅၀)လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ မေလး႐ွားဘုရင္ရဲ႕ေမြးေန႔အခမ္းအနားကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အႀကိဳေလ့က်င့္မႈမွာ ေတာ္၀င္မေလး႐ွားၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္နဲ႔ ေရတပ္တို႔ရဲ႕အလံေတြကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီးသ႐ုပ္ျပခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မေလး႐ွား ဘုရင္ကိုေလးစားမႈ၊ ဂုဏ္ျပဳမႈနဲ႔ သစၥာေစာင့္သိမႈတို႔ကိုျပသလိုတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလိုသ႐ုပ္ျပခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

 

 

 

Related News