အေၾကာင္းအရာ: 

"စာဖတ္၀ါသနာမပါဘူး၊အဓိကအားျဖင့္ စာဖတ္ရင္ အသိဥာဏ္တိုးပြားမယ္၊ကိုယ့္ကို ကူတဲ့သူဟာစာပဲ ဆိုတာသိလာတဲ့အခါ ပထမဦးဆံုးစာဖတ္တယ္။စာအုပ္ကိုဖတ္ရင္းနဲ႔ေတြးတယ္၊ေတြးရင္းနဲ႔ဖတ္တယ္၊ ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္းနဲ႔ေတြးတတ္လာတယ္၊အသိဥာဏ္ရလာတယ္၊သတၱိရွိလာတယ္။" Part-2