အေၾကာင္းအရာ: 

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ဥကၠဌ သက္တမ္းၿပီးရင္ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႕ဂ်ာနယ္ေတြမွာလဲ တရား၀င္ေျပာထားတယ္၊ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ေရြးခ်ယ္ခံနီးေတာ့ျပန္ၿပီးေရြးခ်ယ္ခံတယ္၊အဲေတာ့ကိုယ္က စကား ႏွစ္မ်ိဳးေျပာတယ္၊ကိုယ့္စကားကိုယ္ျပန္ျပင္တဲ့သူဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ခံရတယ္"......... (Part- 2) (Seg 2)