အေၾကာင္းအရာ: 

" ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး..ကၽြန္မတို႔မဟုတ္တာေတြ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး..ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စာရင္းအင္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိျပီးသား..အလုပ္မလုပ္ရေတာ႔ဘူးဆိုရင္ ဒီေငြေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုျပန္အပ္ရေတာ႔မလဲ..ဒီေငြေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ကို အလွဴရွင္ေတြေပးထားတဲ႔ ေငြ..အလွဴရွင္ေတြ ေပးထားတဲ႔ ေငြေတြသည္ ကၽြန္မတို႔ အသုဘခ်ဖို႔အတြက္ လွဴထားတာ..နာေရးကိစၥလုပ္ဖုိ႔ လွဴထားတာ.." Part 2