အေၾကာင္းအရာ: 

"ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသဟာ အထိမခံတဲ႔ ေရႊပန္းကန္ပဲ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွာ သဘာ၀ေဘး ျဖစ္ရင္ ပြဲခင္းထဲ ခဲပစ္သလိုပဲ မလြယ္ဘူး ေသမွာပဲ "  Part-1 (Seg-3)