အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္မလုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာေတာ့ ကၽြန္မဟိုးအေစာကတည္းက အခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔ကို လုပ္ပါတယ္ ဒီတိုင္းျပည္မွာကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္တာဟာ ပင္ပန္းတယ္လို႔ ေတာ့ေျပာပါတယ္ ........