အေၾကာင္းအရာ: 

"တကယ္လို႔ မင္းမွာအခက္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒီည ငါတို႔အိမ္မွာ လိုက္တည္းလို႔ရတယ္..မနက္က်မွ ဦးၾကီးကို ဘူတာရံုလိုက္ပို႔ခိုင္းလိုက္ေပါ႔" (စပ္ခြန္မိုင္း)