အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီေၾကာင္ေသၾကီးကို ငါ့အခန္းမွာလာခ်ိတ္တဲ့သူက ငါ့အေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့စိတ္႐ွိတဲ့သူပဲ ( မာရီျမင့္ )