အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီစာက ျခင္းထဲေရာက္္ေနတာသံုးေလးရက္ေလာက္႐ွိျပီ ဆရာမ မျမင္ဘူးထင္လို႔ ေဒၚေဒၚျမေပးတာ ( ေဒၚျမသက္ေ၀ )
ေဒၚေဒၚျမရယ္ ေစာေစာကတည္းက မာရီကိုေပးပါလား ( မာရီျမင့္ )