အေၾကာင္းအရာ: 

" အစ္ကိုဘယ္သြားမလို႔လဲဟင္ အေစာလည္းလိုက္ခ်င္တယ္ ေစ်းမွာအေစာ၀ယ္စရာ႐ွိလို႔ " (ေစာကလ်ာ)