အေၾကာင္းအရာ: 

"ညဥ္းကိုငါ ဒီစံအိမ္ေတာ္မွာ ၾကာၾကာျမင္ခ်င္ေသးတယ္ေအ...ေဒၚေဒၚျမက ညဥ္းကိုဒီေနရာ လက္ဆင့္ကမ္းဖို႔ရည္႐ြယ္ထားတာ" (ေဒၚျမသက္ေ၀)