အေၾကာင္းအရာ: 

"ေဒၚေဒၚျမ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာမွေျပာလို႔မရေသးပါဘူး ဆရာမ ဆရာမေလးသာ ေဒၚေဒၚျမ ေျပာသလိုေနပါ "(ေဒၚျမသက္ေ၀)