အေၾကာင္းအရာ: 

"သႏၱာနင္ဘာလို႔ေ႐ႊဖူးေလးကို ႏွိပ္စက္ရတာလဲ ေ႐ႊဖူးေလးခါးေပၚက အညိဳအမဲကြက္ေတြ နင္လုပ္တာမလား "(မာရီျမင့္)