အေၾကာင္းအရာ: 

"ေ႐ႊဖူးေလး ဆရာမဘာမွျဖစ္ေတာ့ဘူးေနာ္ စိတ္မပူပါနဲ႔ဘာမွမျဖစ္ဘူး 
တကယ္ဘာမွမျဖစ္ဘူး တကယ္"(မာရီျမင့္)