အေၾကာင္းအရာ: 

"သမီး သမီးနဲ႔ အစ္ကိုကဖူးစာဖက္ေတြအျဖစ္ ကံၾကမၼာကသတ္မွတ္ထားေပးျပီးသာပါ အေမေျပာတာယံုပါသမီးရယ္" (နတ္သမီးေမေမ)