အေၾကာင္းအရာ: 

႐ွင္ဟာ႐ွင္ ဘယ္လိုထင္ထင္ အေရးမပါဘူး မာရီကဒီအိမ္မွာ ဆက္ျပီးေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြ သိထားသင့္ဖို႔လိုတယ္ (မာရီျမင့္)