အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒၚေဒၚျမ အခုတေတာအေစာကို အတိုက္အခံလုပ္ေနတာေတြ မ်ားေနျပီးေနာ္ (ေစာကလ်ာ)