အေၾကာင္းအရာ: 

တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္အဲ့အရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးၾကားေတာင္မၾကားခ်င္ဘူး (စပ္ခြန္မိုင္း)