အေၾကာင္းအရာ: 

-ေရႊဖူးေလး ကိုအခုလိုမ်ိဳး သိုးေမြးထိုးတတ္ေအာင္သင္ေပးတဲ့အတြက္ ဆရာမ ကိုကၽြန္ေတာ္တကယ္ေလးစာမိပါတယ္...(စပ္ခြန္မ­ိုင္း)