အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမကို အႏၱရာယ္ေပးတဲ့သူက ေဒၚေ႐ႊႏုရင္ သူေဌးေလးရဲ႔ အေမပဲ (ေဒၚျမသက္ေ၀)