အေၾကာင္းအရာ: 

မာရီရဲ႔ လက္ကိုင္ပ၀ါေလးေပ်ာက္သြားလို႔ေလ လိုက္႐ွာေနတာပါ (မာရီျမင့္)