အေၾကာင္းအရာ: 

သမီးဘယ္သူ႔ကိုမွ မေတြ႔ခ်င္လို႔ပါ ဒယ္ဒီ အထူးသျဖင့္ မာမီကိုေပါ့ (မာရီျမင့္)