အေၾကာင္းအရာ: 

မာမီသမီးရဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ မာမီ၀မ္းနည္းေနမယ္ဆိုတာ သမီးသိပါတယ္ (မာရီျမင့္)