အေၾကာင္းအရာ: 

ဘာသတင္းမွမဖတ္ပါဘူး မာရီအခန္းထဲျပန္ေတာ့မယ္ေနာ္ ေ႐ႊဖူးေလးႏိုးေနေလာက္ျပီ (မာရီျမင့္)