အေၾကာင္းအရာ: 

မာရီနဲ႔ စကားေတြအမ်ားၾကီးေျပာခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ဘယ္ကေနဘာစေျပာရမလဲမသိဘူး (စပ္ခြန္မိုင္း)