အေၾကာင္းအရာ: 

မင္းငါ့ကိုေၾကာက္ေနတာလား မင္းေၾကာက္တာလည္း မဆန္းပါဘူး တစ္ခါတစ္ေလ ငါ့ကိုယ္ငါလည္း ေၾကာက္ေသးတာပဲ (စပ္ခြန္မိုင္း)