အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္ကိုတို႔ညက တစ္ညလံုးဘာလို႔ ျပန္မလာၾကတာလဲဟင္ အေစာအစ္ကိုတို႔ကို စိတ္ပူလို႔တစ္ညလံုးအိပ္လို႕မရဘူး (ေစာကလ်ာ)