အေၾကာင္းအရာ: 

မင္းအေမကို ဘာလို႕သြားေျပာတာလဲ အေမကေျပာတယ္ ငါကမဂၤလာေဆာင္ရင္ ေ႐ႊဖူးေလးကို ပစ္ထားမယ္လို႔ မင္းေျပာတယ္ဆို (စပ္ခြန္မိုင္း)