အေၾကာင္းအရာ: 

ေ႐ႊဖူးေလး ဒီေနရာကို သေဘာက်လား ေနာက္ဆိုေ႐ႊဖူးေလးကို ေခၚျပီးဒီေနရာကိုၾကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္လာလို႕ရတယ္ေနာ္ ပန္းေတြလည္းၾကိဳက္သေလာက္ခူးလို႔ရတယ္ေနာ္ အရင္လိုမေျပာေတာ့ပါဘူး (စပ္ခြန္မိုင္း)