အေၾကာင္းအရာ: 

ေ႐ႊဖူးေလးအိပ္ေတာ့ေနာ္ ေ႐ႊဖူးေလးကဆရာမကို တူတူအိပ္ေစခ်င္လို႔လား (မာရီျမင့္)