အေၾကာင္းအရာ: 

စိတ္မရွိပါနဲ႕ေနာ္ ခမ္းတစ္ခုေလာက္ေမးပါရေစ ..မမ မာရီက ဒီကေလးရဲ႕ ဆရာမလားဟင္ (ခမ္း)