အေၾကာင္းအရာ: 

သူေဌးၾကီးရဲ႕ သမီး ေမဘယ္လ္ ဟုတ္လား (စပ္ခြန္းမိုင္း)