အေၾကာင္းအရာ: 

-ညီမေလးကို ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ထပ္တူထပ္မွ် ခ်စ္တာဆိုလို႔ မာရီတစ္ေယာက္တည္းပဲရွိတာပါ..(သူေဌးေလး)