အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမ မာရီနဲ႔ ေ႐ႊဖူးေလးကို လိုက္ပို႔တာေနာက္က်လို႔ ကိုစပ္ခြန္မိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ (ေနဗလ)