အေၾကာင္းအရာ: 

ေ႐ႊဖူးေလး အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အထိ ေ႐ႊဖူးေလးနဲ႔အတူတူ အေမြေတြဆက္ခံမယ့္သူအျဖစ္ မာရီျမင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားတယ္ (စပ္ခြန္မိုင္း)