အေၾကာင္းအရာ: 

ဦးၾကီးေအာင္ဆီက ကိုစ၀္ခြန္မိုင္းရဲ႕သတင္းကိုၾကားၾကားခ်င္း က်ြန္ေတာ္တို႔ဒီကိုလိုက္လာခဲ့တာ။ဘယ္လိုျဖစ­္တာလဲဗ်ာ (ေနဗလ)